วิชาการ - การเขียนโปรแกรมภาษา C/C++

คำสงวนสำหรับภาษาซีมาตรฐาน (Standard C) มีทั้งหมด 32 คำ ดังนี้

auto   
break  
case   
char   
const     
continue  
default   
do        
double  
else    
enum    
extern  
float  
for    
goto   
if     
int       
long      
register  
return    
short   
signed  
sizeof  
static  
struct   
switch   
typedef  
union    
unsigned
void
volatile
while


และอีก 32 คำที่เพิ่มมาสำหรับ C++ ได้แก่

asm        
bool       
catch      
class      
const_cast 
delete     
dynamic_cast 
explicit     
false        
friend       
inline       
mutable      
namespace 
new       
operator  
private   
protected 
public    
reinterpret_cast 
static_cast      
template         
this             
throw            
true             
try
typeid
typename
using
virtual
wchar_t

 

แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 20 มิถุนายน 2012 เวลา 09:39 น.)