งานวิจัย - เกี่ยวกับงานวิจัย

รายการประเมิน
1. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนทำให้ขั้นตอนในการเรียนง่ายและสะดวกขึ้น           
2. กิจกรรมการเรียนรู้ก่อนและหลังเรียนในบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนช่วยแก้ไขข้อบกพร่องในส่วนที่นักเรียนไม่เข้าใจ           
3. เนื้อหาความรู้ในบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนช่วยให้นักเรียนเรียนเข้าใจบทเรียนดีขึ้น           
4. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนช่วยลดความวิตกกังวลขณะเรียน           
5. กิจกรรมในบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนช่วยให้นักเรียนปฏิบัติงานได้ตามความสามารถของตน                   
6. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนช่วยให้นักเรียนกระตือรือร้นในการเรียนมากขึ้น           
7. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน มีคำชี้นำชัดเจนใช้ภาษาง่ายๆสะดวกในการปฏิบัติ           
8. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนช่วยลดความยุ่งยากซับซ้อนในการเรียนรู้           
9. สื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ช่วยให้นักเรียนสนใจในการเรียนมากขึ้น           
10. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนช่วยให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้เพิ่มมากขึ้น

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

แก้ไขล่าสุด (วันเสาร์ที่ 03 มีนาคม 2012 เวลา 16:50 น.)